LaToya Ruby Frazier
LaToya Ruby Frazier, Grandma Ruby's Stove Top, 2009
LaToya Ruby Frazier, Mom and Me in the Phase, 2007
Larissa Goldston Gallery